"Stap in de voetsporen van de helden van operatie Market Garden en herbeleef het verhaal dat tot de bevrijding van Zuid-Nederland heeft geleid"

Beleidsplan 2018 -2022

Inleidend

Dit beleidsplan geeft inzicht in de door Stichting Bevrijdende Vleugels Best te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling. Tevens biedt het inzicht in de manier waarop de stichting inkomsten werft en het vermogen en de bestedingen beheert.

 

Het beleidsplan wordt gepubliceerd via onze eigen website (www.bevrijdendevleugels.nl) zodat sympathisanten, donateurs en andere belangstellenden te allen tijde inzicht hebben in de wijze waarop de stichting haar doelstellingen tracht te bewerkstelligen. De aanwezigheid van een actueel beleidsplan is daarnaast een van de vereisten om te kwalificeren als ANBI. 

 

Hierna gaan wij nader in op verschillende onderwerpen die de stichting aangaan zoals de algemene gegevens, financiële gegevens, strategie, beleid, activiteiten, beheer, ambities en ondersteuning.

 

Algemene gegevens

 

 • Statutaire naam Stichting Bevrijdende Vleugels Best

 

 • RSIN (fiscaal nummer) 20.602          

 

 • KvK-nummer 17205996

 

 • Adres Sonseweg 39, 5681 BH BEST

 

 

 • Contact  +31(0)499-329722   /    info@bevrijdendevleugels.com

 

Bestuurssamenstelling

 

 • Voorzitter van Pelt

 

 • Penningmeester A.R. van Pelt

 

 • Secretaris H.M. Kramer

 

 • Algemeen bestuurslid

 

Geen van de bestuursleden kan afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Dit wordt gewaarborgd door het feit dat alle bestuursleden bij besluiten van het bestuur betrokken moeten worden. Deze gang van zaken zal in de dagelijkse praktijk bovendien worden nageleefd doordat van de bestuursvergaderingen schriftelijk notulen worden opgemaakt.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

ANBI-status

Sinds 1 januari 2013 heeft Stichting Bevrijdende Vleugels Best de zogenaamde ANBI-status. De voorwaarden waaraan een stichting moet voldoen om de status te behouden zullen doorlopend worden getoetst door deskundigen op dat gebied.

 

Met name voor donateurs kan de ANBI-status van groot belang zijn, omdat zij giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook voor onze stichting zelf kan de ANBI-status van belang zijn. De stichting betaalt zelf geen schenk- of erfbelasting voor schenkingen en erfenissen die worden ontvangen en de stichting gebruikt deze voor de verwezenlijking van haar algemeen nuttige doelstelling.

 

Het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten ten aanzien van de exploitatie van het museum. Onder ‘andere verkrijgingen en baten’ kunnen bijvoorbeeld worden verstaan entreegelden. Tot op heden zijn deze entreegelden echter onvoldoende gebleken om in de exploitatie van het museum te kunnen voorzien. Het bestuur stelt zich de dan ook blijvend ten doel donateurs aan de stichting te binden (zie hierna).

 

Voor het vermogen dat de stichting ter beschikking staat wordt te allen tijde een geschikte bestemming gezocht die aansluit bij onze algemeen nuttige, statutaire doelstelling. De stichting heeft daarbij geen winstoogmerk. Mocht de stichting in de toekomst worden ontbonden dan wordt een eventueel batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als Stichting Bevrijdende Vleugels Best. De stichting beheert het vermogen via een bankrekening bij de Rabobank.

 

Strategie en beleid

 

Onze doelstelling

Stichting Bevrijdende Vleugels Best heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een bevrijdingsmuseum. Het Museum Bevrijdende Vleugels is sinds 1997 gevestigd op de huidige locatie in Best. Aan de hand van een unieke oorlogscollectie bestaande uit onder andere voertuigen, tanks machines, vliegtuigen, diorama’s, foto’s, wapentuig en andere materialen die daadwerkelijk zijn gebruikt tijdens operatie Market Garden vertelt Bevrijdende Vleugels het heftige verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

 

Bevrijdende Vleugels ligt op het terrein in het gebied waar op 17 september 1944 luchtlandingen plaatsvonden tijdens de operatie Market Garden. Deze operatie luidde de bevrijding van Zuid-Nederland in. In de verschillende hallen worden de bezetting, de onderdrukking en de uiteindelijke bevrijding, uitvoerig belicht.

 

Geschiedenis

Sinds 1997 is Museum Bevrijdende Vleugels gevestigd op de huidige locatie in Best. Hier ging echter een hele geschiedenis aan vooraf! Museum Bevrijdende Vleugels is ontstaan uit een tijdelijke tentoonstelling, die ter gelegenheid van de 40 jarige herdenking van operatie Market Garden door de heer Jan Driessen (1921 - 2010) in Veghel werd georganiseerd. De tentoonstelling was een dermate groot succes, dat besloten werd om zijn collectie onder te brengen in een museum. Het museum was van 1984 tot 1996 gevestigd in Veghel.

 

Onder de leiding van Jan Driessen werd het museum in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Hierdoor was op den duur de toenmalige ruimte in Veghel niet meer toereikend en werd er naar een nieuwe locatie uitgekeken. Toenmalig Staatsecretaris van Defensie Gmelich Meiling gaf aan voorzitter en oprichter van het museum Jan Driessen de gelegenheid het museum op het prachtige voormalig mobilisatiecomplex aan de Sonseweg in Best te vestigen. In 1996 begon men met de verhuizing. Op woensdag 17 september 1997 werd het museum officieel heropend op de nieuwe locatie in aanwezigheid van Prins Bernhard Zijne Koninklijke Hoogheid der Nederlanden.


 

Collectie

 

Het bijzondere aan de in het Museum Bevrijdende Vleugels tentoongestelde collectie is dat deze bestaat uit onder andere voertuigen, machines, vliegtuigen en andere materialen die werkelijk zijn gebruikt tijdens operatie Market Garden. Enkele voorbeelden van de collectie zijn:

 • Unieke vliegtuigen, waaronder de Dakota C-53;
 • Rupsvoertuigen en tanks, waaronder een Sherman Tanken T-34 tank uit het Sovjetleger; 
 • Een gecrashte glider (Waco), Glider-onderdelen en inzicht over de inzet hiervan;
 • Vele legervoertuigen waaronder jeeps, takelwagens, motoren en toebehoren;
 • Grote collectie wapentuig, waaronder afweergeschut (o.a. Flak 88), kanonnen en bijhorende munitie;
 • Uitgebreide expositie met fotobeelden uit WO2 / Market Garden;
 • Waarheidsgetrouwe diorama's en decors, welke je mee terugnemen in de tijd.

 

Activiteiten

Stichting Bevrijdende Vleugels Best ontplooit diverse activiteiten om bezoekers naar het museum te trekken. Zo is het voor bezoekers mogelijk het uitje voorafgaande aan het bezoek volledig naar wens samen te stellen. Daarbij kan  een rondrit worden gemaakt in een historisch legervoertuig en kan een bezoek worden gebracht aan de Paulushoeve (de landingsplaats van de gliders) of aan de vele andere herdenkingsmonumenten rondom het museum. Met de flight simulator wanen bezoekers zich zelfs in de cockpit van één van de historische vliegtuigen.

 

Daarnaast organiseert de stichting eenmalige en jaarlijkse evenementen die alle in het teken staan van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het meest in het oog springende evenement is Remember September. Dit is ooit begonnen als een klein evenement, maar is inmiddels uitgegroeid tot de drukste dag van het jaar voor het museum. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij operatie Market Garden. Deze indrukwekkende strijd die in september 1944 werd gevoerd om Nederland te bevrijden wordt dan gevierd.

 

Tevens is de locatie perfect geschikt voor groeps- of bedrijfsuitjes en kan het bezoek worden gecombineerd met een van de tientallen activiteiten, zoals een jeep-tour, boogschieten of een bezoek aan een escape room.

 

Doelgroep

De doelgroep waar Stichting Bevrijdende Vleugels Best zich op richt is zeer breed. Van schoolreisjes en kinderfeestjes tot zakelijke arrangementen zoals bedrijfsuitjes of vergaderruimtes, we kunnen het allemaal bieden. Het museum is bovendien toegankelijk voor mindervaliden en is rolstroelvriendelijk. Op verzoek kunnen we zelfs speciale programma’s samenstellen voor mindervalide bezoekers.

 

Ambities

 

Donateurs

Het bestuur voorziet dat door teruglopende resultaten minder vermogen beschikbaar is om aan te wenden. In de komende beleidsperiode zal dan ook extra aandacht moeten worden besteed aan fondsenwervende activiteiten, zodat de bestedingsruimte van de stichting afhankelijk wordt van een meer gediversifieerde groep donateurs. Met deze ambitie tracht het bestuur meer donateurs aan te spreken en zodoende een stabielere stroom donaties te ontvangen. Indien dat niet gebeurt is het bestuur zich ervan bewust dat op termijn de continuïteit van de stichting in gevaar kan komen.

 

 

Ondersteuning

 

Bestuur

Om ons beleidsplan goed ten uitvoer te brengen hebben wij een vierkoppig bestuur.

 

Het bestuur heeft momenteel voor de rol van algemeen bestuurslid een openstaande vacature. Wij hopen deze op zo’n kort mogelijke termijn in te vullen, waarbij verjonging de voorkeur heeft. Een voor de hand liggende maar zeer voorname eigenschap van deze nieuwe bestuurder is dat hij/zij zich betrokken voelt bij onze algemeen nuttige doelstelling.

 

Vrijwilligers

Ondanks dat het voltallige bestuur zeer betrokken is bij de exploitatie van het museum, heeft het museum geen bestaansrecht zonder de ondersteuning van onze vrijwilligers. We zijn erg trots op onze waardevolle en unieke collectie en om deze zo mooi te houden wordt er dag en nacht hard gewerkt. Een groep van zo’n vijftig vrijwilligers leveren met veel passie een bijdrage aan het onderhoud van de collectie, het geven van rondleidingen en het organiseren van ander (groeps)activiteiten.